Ιδρύματα
Λωρίδα θεμέλιο
00
Λωρίδα θεμέλιο συνήθως χτισμένο με δύο τρόπους. Στην πρώτη περίπτωση (ρηχά θεμέλια), σκάβονται
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς