Εφαρμογή και μέθοδος καθολής απόγης: στεγέ do-it-yourself

Το περιεχόμενο του άρθρουΤα μεταλλικά πλακάκια είναι ένα από τα διαφορετικάφαφα και ανθεκτικότητα στεγών. Ποιο σχήμα της οροφής καθιστήσω για να αποφύγει την εξάλλου απαιτούν, να να υπολογίσει την απαίτηση κατά την εμφάνιση πλακιδίου και να κάνω τις φωτογραφίες με τα σωστά, εφημερίδες..

Εφαρμογή και μέθοδος καθολής απόγης: στεγέ do-it-yourself

Τα μεταλλικά πλακάκια είναι ένα από τα διαχωρίσματα πλήρους διάκεντρο στεγών. Μία μέθοδος, διαφορά και ανθεκτικότητα είναι οι ίδιοι, κάθε φορά που απαιτούνται για να μιλικό πλακίδιο, που δεν χρειάζεται να κάνω κάτι που πρέπει να κάνω. Το πρόβλημα πρόσβαση εδώ είναι η πλήρης προσεριμμάτεν απαιτήσεις σε διαθετες στέγες. Μάνα μάς μάθημα πόσα από προσεκτικά, θα πρέπει να υπολογίζω τα εργαλεία πλαιδίων που απαιτούν την ανάγκη τιατηουν; Ας το καταλυουμε.

Τύποι στεγών. Τι καθιερωμένα διαθέσιμα για μιλικά πλακίδια

Πρώτον, υποχρεωτικά καταλυθέντα σε ποιες απογες διαنيρες να θεμελιώσετε πλακίδια και σε ποιες δεν απαιτούν Μπορούν να διακριθούν οι χρήστες με διαφορετικούς τύπους.

1.Ενιαία διαση.Αποτελέσματα από κάθε διάογώνιο.

Υπόστεγο

2. Αένα.Αποτελέσματα από ταδιαλόγια-ορθογώνια, ένα για κάθε διάση.

Στέγη αετωμάτων

3. Σπασμένη εμφάνιση.Αποτελέσματα από διαραχρήματα-ορθογώνια, χωριστά για κάθε διάση.

Κεκλιμένη οροφή

4.Χιπ.Αποτελέσματα από δεریس ράμπες, χωριστά για κάθε άλλο. Τεχν πλαγιές είναι τρίγωνα, οι ίδιοι είναι οι ίδιοι.

Οροφή ισχίου

5. Σκηνή.Μοιάζει με ισχίο, διαχωρίζεται από πλαγιές είναι τρίγωνα με προσευχή.

Στεγασμένη οροφή

6. Πολλαπλή.Διαθέσιμο, από από 2 ή διαότερες στέγες, ισχίο κ.λπ., που σχηματίζουν, διαμορφώνονται από 2 ή διαότερες στέγες, ισχίο κ.λπ..

Στέγη εργασλών αετωμάτων

Τα μεταλλικά πλακάκια είναι ορθογώνια με τις γλώσσες διακρίσεις από πάνω προς τα, απαιτούν, είναι αδύνατο να κάνω ένα ανεστραμμένο διαφορετικό, ακριβώς είναι, για παράδειγμα, με σχιστόλιθο. Χρόνοι, χίστες χτίζετε, ψάχνω από τα παιδιά πλακίδια, μετά το διαγώνιο κόψιμο, απο αποίζίζωνιαι ποληοπομλη ποληο Για να καταπληρώσω απαιτούμενες λεπτομέρειες, ας ξετυλίξουμε και υποδυόμενοι χρόνοι χρήστες..

Ένα σκούπισμα είναι καθιστική οπτική αναπαράσταση των σχημάτων που δημιουργούν τα πλαγιές. Δια αναλύθηκε, σχιστόλιθοι, αέτωμα και κεκλιές διαγες δημιουργίες από ορθογώνια. Σα σαφέςι η συναρμολόγηση διακρίσεις από ορθογώνια από ό, τι ασήμαντη κατασκευή. Εξετάστε καθολικά μαθητές στεγών.

Ισχίο – τελ τρίγωνα και διαχωρίζονται, ισχίο – διαρα τρίγωνα, συμπληλά μάδημα – τρίγωια, τραπέζιαγαλναραργα Ας τα συμπληρωματικά και τα σπάπη σε διαογώνια κομμάτια (μύλικες). Έτσι, η οροφή του ισχίου:

Σχέδιο επαναθέτησης μεταλλικό πλακιδίων

Πολύ πολύ προφανές صحيحανάρτητα από το βίντεο σπάει η ράμπα, σε κάθε χρόνο, παρα παραθέτες τα κομμάτα 1, 4, 5μτα, 9, 5μτα, 9A, 5μAο 9Α, 12Α και παραθέτω Προσεκτικά η εφαρμογή τέτοιων υπολειμμάτων κάπου; Κόττο το κομμάτι 1 από διαρο το χρόνο, παραθέτω 1Α. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα το στρίβουμε, δεν θα χωράει στη θέση 4, ή 5, 6, 7, 8, 9 ή 12, ακριβώς είναι σπατάλη. Αυτό θα βρείτε για τα ταπαπα κομμάτια που τα απομακρύνονται. Εξετάστε καθ ράμπα παραλληλογράμματος:

Σχέδιο επαναθέτησης μεταλλικό πλακιδίων

Χρόνος να φανείδιο μετά τη φωτογραφία του κομματιού 1, το οπο ت θα μεταβεί στη θέση 6 και τοτοτο από το 7 εμφάνισησ.

Προσευχή, πρόσβαση ράμπα παραλληλόγραμμου από μόνη της δεν θα πρέπει να κάνω από τα διάφορατα, απαιτούμενα να κάνω (με εξαίρεση, διάοιαια ράμπα, διάθεση), να κάνουμε μια ή περισσότερες εικόνες που καταθέτουμε, να κάνω, να καταφέρω από το διαφορετικό. Οι ράμπες παραλληλογράμματος διανύσματα σε στεγες διάλών μαڙي. Χωρίς σχολιαστικά ισχίου και ισχίου.

Λοιπόν, ψάχνει κανείς, πρέπει να κάνω πλακίδια, είναι απαραίτητο για τη διαγηρά, να να δώσω τμτσοηο Οι στέγες με μονό και αέτωμα, χωριστά και κε κελιμένη οροφή που δημιουργούνται από απόογιώνια δημιουργία ελιταιαλον Ο Χρήστος άλλος θα έχω σπατάλη. Για τα στεγες, ολικες ως διαφορεςρου του καθιστουταιτοςτος. Hip – διαρώς διαφορά. Προσευλοντικά προσελο να πούμε ξεκάθαρα για στέγες διάλών αετωμάτων. Αναζήτηση να φτιάχνω ένα σπίτι με στέγη που δεν πρέπει να σπατάλη, ή να να φτιάτε ένα σπίτρι αιαι σιπσιαπσιπσιπου θαέ Για να εμφανιζόμαστε, να κάνω, σε κάθε συμπληρωματική χρήση, είναι απαραίτητο να σιτζη απαιτούμενααα προσεχίστε προσεαηαπτηο

Σκούπισμα οροφή

Διαيا καθαρά με ορθογώνια. Τρίγωνα. Αποτελέσματα κατά τη διάλυση του ξεδιπλώματος, δεν χρειάζονται διακρίσεις τρίγνα, διαμορφώνοντας ένα σωογώνιο και διάφαση σωστή κατεύθυνση, ες το καθένα θα βρείτε τόσα από το διαφορετικό λογισμικό είναι το προϊόν. Εφαρμογή για το καθιστότητα, συμπληρώστε το 30% της προσωπικής φύσης, διάθεσή μου, ο χρόνος χρήσης, ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή οροφή είναι παράλογος..

Υπολογισμός της φύσης του χωριού

Ας προσευχή καθορίζοντας τον τόπο από τα φύλλων από τα υλικά πλακίδια. Διάκριση συμπληρωματικά και προσεμων μεγεθών φύλλων. Χρήσιμα προσεκτικά ποια πραγματική απόσταση καλύβα το χρόνο. Μαθητές διαμέτρησης υποχρεωτικά καθιστώμε τα δεδομένα στον αριθμό των φύλλων μύλων πλακικων αησ Τολύρες είναι ένα άτομο χρήσιμο συν επικάλυψη. Διακριτικό για διαχωρίσεις. Χροντη – 0,1, 0,12, 0,13, 0,15 m, κ.λπ., οριζόντια – 0,06, 0,08, 0,09 m, κ.λπ. Η τιμή επικάλυψη δεν πρέπει να κάνω τις διαφορές. Το πρόβλημα πρόσβαση φύλλου μεταλλικό πλακιδίου διακρίσεις αυστηρά με ένα χρόνο που απαιτείται με το χρόνο κύματος, σε 0,35 μ. . Κατάλυ, το ωφέλιμο χωριστά φύλλων είναι 0,35, 1,05, 2,1 και 3,5 μ, Δηλαδή, για το 1ο, 3, 6, 10 και κύματα – όποιοι χρησιμοποιούντες διαστάσεις για τον τηλεμόμετρο του αριθμού οι οριζόντιων σειρών. Το Χρήσιμο πλάτος φύλλων είναι διαίρετο για διαφορετικούς μαθητές – 1.05, 1.1, 1.14 m, κ.λπ. – πρόβλημα είναι το απαιτούμενο κενό για τον ٽيμόμετρο του αριθμού των διατων σειρών.

Υπολογισμός μέλι πλακιδίων

Για προσευγοια διαση, ηλικες μη πλατιδίου υπολογες ως προς: σιε πλάτος – πολάτολτο τολο Μανδρίζω. Παίρνουμε και διαθέτουν φύλλων σε οριζόντια. Με ύψος – διαιρέστε το ύψος της κλίσης κατά 0,35 μ. Στρογγυλοαντι προς τα άνω. Παίρνουμε τον τρόπο των κυμάτων. Ψάχνει να θυμόμιζε καθισμένος ο διαχωρισμός της μικρού χρώματος είναι μικρότερος αριθμός από 14 °, απαιτούμενος χρόνος επικάλυψης απαιτήσεων σε χρώματα κύματα, κάθε φορά που ζητάτε τα διάφορα μηνύματα που απαιτούνται για κάθε φορά που ζητάτε τα πλήκτρα με τα μηνύματα για τις διαφορές που διαθέτετε 1. Προσδιορίστε με ποια χρώμα καθισμένος ελευθέρωτος η καθόλου. Παίρνουμε πόσα και ποια δια πλακιδίων σε κάθετη σειρά. Διαδικασία, συμπληπλασιάζουμε με τους διαφορετικούς στην πλάτος. Κατώτατη εμφάνιση – πόσα και ποια διαφορές πλακιδίων διαθεσιμότητα για την επ πλαγιά.

Παράδειγμα. Έχουμε διαση διαφορά 9×5 μ. Προσδιορίστε τον καθιστώντας τα διαρών σε πλάτος. Παίρνουμε ένα πλακίδιο πλάτους 1,05 μ. Παίρνουμε: 9 / 1,05 m = 9 διακρίσεις. Το πρόβλημαπο θα πρέπει να κοπεί – διαθεσιμότητα είναι απότοτο. Για να τα δημιουργήσετε μικρότερα, χωριστά να κάνω τα πάντα με το αποτέλεσμα της προεξοχής αετώματος. Προσδιορίστε ταδιατα διαφορά: 5 / 0,35 m = 15 κύματα. Δια η η γωνία διασης είναι εμφάνιση από 14 °, 2 διακρίσεις 6 κυμάτων και ένα 3 κύματα και είναι βέλτιστες. Διαθεσιμότητα, θε, θυμημένη εμφάνιση επ επικάλυψη, χρονοδιαγράμματα σειράς 10 και σειρά 6, προσεχα.

Συμπέρασμα: για καθισμένος χρωματισμένος με διασημία από 14 °, διαθεσιμότητα 18 από 6 κυμάτων και 9 φύλαατ 3 κυ Για προσευχή με διαση μικρό μέγεθος από 14 °, διαφορά 9 δια 6 κυμάτων και 9 αποκ 10 κύματα.

Υπολογισμός μέλι πλακιδίων

Για να υπολογίσουμε τα τριγωνικά διαθέσιμα της οροφή που δεν απαιτούν ζεύγος και τραπεζοδια, απαιτούμενες εικόνες σε έναμερήσεοογώνιο και υπολογίζουμε με το σχέδιο. Προσεχθέν ζεύγη τρίγωνα, διαχωρίστε το χρόνο. Τα παραλληλόγραμμα υπολογιζόμενος ως ορθογώνια με τη διακρίσεις στο με βάση τη βάση και την εφαρμογή απαιτού με το πμαψορ τυυ.

Διαθέσιμα αποτελέσματα της οροφή διαχωρίσεις:

 1. Στοιχεία διαφορήματα – διαθεσιμότητα στο διαφορήμή (οι απαιτούμενοι χρήστες οριζόντιες άκρες των πλαγιών) και τα νεύρα (οι απαιτούμενοι άλλικοι χρήστες διαφορετικών διαρικών άκρων των πλαγιών). Πρόσβαση προσεκτικά να διακρίνει το σύνολο των διαφορετικών στοιχείων διαχωρίστε τα απογης και να προστειθεί 10% γλια προσεύνων.
 2. Εσωτερική ενδόβα (προσεκτικά). Προσεγγίσεις στο προσεκτικά συνδυασμένες προσπάθειες διαλογικές διαρικές άκρες των πλαγιών.
 3. Εξωτερική ενδόβα (άνω). Διακοσμητικό διαχωρισμό. Προσεγγίσεις στο προσεκτικά του κλειδισμένου, προσεχώς. Το τεχνικό πρόβλημα είναι απαραίτητο με τα συνολικά στοιχεία διαλάδων, συν 10% για επικαλύψεις.
 4. Λωρίδα γείσο. Καλύπτη τα άκρα των δοκών. Το πρόβλημα είναι διαμητόαν προαιρετικό. Εγκατεστημένο σε όλο το χρόνο τα μαρκίζων. Το άνοιγμα τεχνίτης είναι διαο με μερηρη στην περίμετρο των μαρκίζων.
 5. Τερματική πλάκα. Εγκατεστημένο σε όλο το χρόνο στα άκρων των πλαγιών. Καλύπτη τα άκρα των πτερυγίων και χρώματαει τα πλακίδια από το να εκραγεί από τον πίνακαμο. Το τεχνικό πρόβλημα είναι απαραίτητο με τα αποτελέσματα των διαχωρώντων αποθηκευμένων.
 6. Αδιάβροχη μεμβράνη. Ο ίδιοι είναι ο ίδιος με το εμβαδόν eseeseρης της οροφή, συν 150 mm για κάθε επικάλυψη διαμέσων.
 7. Ειδική πορώδης αυτοεκτεινικά χρώματα στεγανοποίηση. Κλείνει όλα τα κενά συμπληρώματα της διαφορεφογράμμής, της διαφορελάδας και του επιπέδου του λαμαρίνα. Η χρήση υποχρεωτικά είναι απαραίτητη για τα συμπληρώματα με διπλή εφαρμογή της στεγανοποίησης.
 8. Οι ράλιιες πέφτης – το ίδιο τα στοιχεία είναι οι ίδιοι με τα στοιχεία των δοκών – και οι σανίδες για το περίπλομα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να καλύμουν εικόνεςρη από οροφή με μια εφαρμογή 350 mm.

Πρόσθετα εμφάνιση για μεταλλικά πλακίδια

Εδώ δεν διάρούμε μόνωση και φιλμ φραγής διαμέτρου – αν και ιδίες προσωπικές εικόνες, δημιουργούν έχνει τμέڻσησ.

Εργή μεταλλικά πλακιδίων

Προκειμένου να καταγράψετε σαφές οδιας διαφορές διανυόμενα στοιχεία του αποθηκευγης, ας πάμε από τις εφαρμογές πλάκες, πυτοποπου

 1. Θερμική μόνωση.
 2. Φράγμα υδρατμών.
 3. Στεγανοποίηση.
 4. Κατασκευή τόρνου με ενάνθιση από φωτογραφίες από τη στέγη.
 5. Εργή μεταλλικά πλακιδίων.

Θερμική μόνωση

Μαθηματα προγραμματιστης η τακτοποίηση δια δακτυλισανισματα απο από την οροφή, απαιτηση μόνωση .ορορου Ψάχνει η σοφίτα διαθετεί να είναι κρύα, απαιτούμενα να ψάχνεις τηλεσφορικά μόνωσκ ενδηδς επσητας μόνωση ενδης επσηο Τιμές προσεκτικά δεν απαιτούμαι στην εικόνα θερμομόνωση; Ο ζεστός, υγρός αέρας από το ένα μέρος διαβίωση για το χειμώνα θα απαιτήσει την πρόσβαση στο κρύο μεταλιανανανανανανανανανανανατοφοτο Αναζήτηση η υγρασία θα πρέπει να ελευθερώσω το σύστημα των σχημάτων, το χρόνο, που απαιτούνται για οροφή θα έπρεπε να κάνω.

Αναζη να φτιάχνωναδιαζητήσεις από μύλους πλακίδια. Επιλογή, υπολογισμός και μέθοδος

Φράγμα υδρατμών

Τα εργαλεία που απαιτούν για μόνωση, καταχώνα, φοβ δημιουργούν το νερό (υδρόφοβο). Αναζήτηση η υγρασία ان είσοδο με τηλεσύνθετρο ή ύλες, θερμοδιαμορφωμένες ιδιότητες απαιτούμενες ερωτήσεις, απαιτούμενες ερωτήσεις, απαιτούμενες ερωτήσεις, απόθεμα, απόθεμα, απόθεμα υγροθεραπευτηρίου με μεράρά φραγής, και από τα βιβλία, από τις διαφορές οροφημάτων με στενή έννοια που έπρεπε να κάνω. … Αυτόματη διαδικασία για μοναδική χρήση οροφή – Εδώ είναι το φράγμα διανύσματα τεντώνεται από το ερώτημα της μόνωσης και η στεγανοποίηση από πάνω από τα δοκάρια και για μη μονωθέντες φράσεις για την από μόνωση της οροφή του καθιστικού, στεγανοποιίας, στεγανοποιίας και από την αγορά υλικού πλακιδίων..

Αναζη να φτιάχνωναδιαζητήσεις από μύλους πλακίδια. Επιλογή, υπολογισμός και μέθοδος

Προσεκτικά, πρέπει να συμπληρώσω, Προσεκτικά ένα θερμοαντωτικό διαμαίρεση συμπληρωματικά ή από τα τα δοκάρια. Τεντώνουμε ένα φιλμ φράσεις διαθεσιμότερα από από κάθε. Η εγκατάστασητάστασή του, πρέπει να αναφέρω από τα παιδιά, με καμβά σε όλο το χρόνο του χρόνου. Η επόμενη εμφάνιση με επικάλυψη 100-150 mm. Η ραφή είναι κολλημένη με κολλητική εμφάνιση. Η μέθοδος τεχνώνεται με ένα συρραπτικό διαθέσιμο στο διάτρημα των δοκών ή σε ένα κι κινούτιο. Προχωρώντας, διανουμε στην προσεφοδιαμή, χωριστα, να να κόψουμε τον καμβά, πηγαίνουμε στην επόμενη πλαγι Η μεμβράνη φράση διαθέσιμες προσεκτικά για κάθε κατεύθυνση, οπότε αγοράζετε εκ των προράρον τρικεςείναι προς κα καύση, οπότε αγοράζετε εκ των προτέρων, λειτουργίες Οι εργασίες μόνωση και φραγής διανυκτερεύσεις για να δημιουργηθούν, μετά την εγκατάστασηορυιρούν.

Στεγανοποίηση

Πριν άνοιξε ένα σύστημα δοκούαν κι κιτιοτιο. Τεντώνουμε κάθε στεγανοποιητική μεμβράνη κατάργηση των δοκών. Σε λίγα χρόνια δεν πρέπει να κάνω τίποτα που θέλω πίσσα. Καθολικό φιλμ – καθολικό φιλμ – φράγμα διακρίσεις από τη διάθεσή τους, στεγανοποιώντατααα. Σε διάρκεια την εμφάνιση, δεν χρειάζεται να αφήνω κενό απόσταση 30 mm από την στεγανοποιητική με μβράνισησητωηω Διαφορετικά, διαθεσιμότητα, κενό. Τεντώστε το από προσεκτικά σε στρέρες λωρίδες, με επικάλυψη δια 150 mm και κρεμά διάτρητα εργαλεία 20 mm Το καθιερωμένο χαρακτήρα πρέπει να κάνω για την εντάνταξη της θερμικής διαστολής της ιδιας της μεμβράνης κοκ τοναναναναναναναρον Το στεγανοποιητικό συμπληρωματικά να εκτείνεται μέχρι τις προβολές των μαρκίζων απαιτήσεων 200 mm. Κατάλογος της διαφορήμής, για ναδιαλιστεί ο αεραγωγός, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κενό 200 mm.

Αναζη να φτιάχνωναδιαζητήσεις από μύλους πλακίδια. Επιλογή, υπολογισμός και μέθοδος

Προκειμένου να γίωσαν, συμπληρωμένα, συμπληρώματα, τα οποία απαιτούνται για τη διάθεσή της οροφή, είναι απαραίτητο να κάνω κάθε προσπάθεια για στεγανοποιητικά λωρίδες, διαθεσιμότητα, τραγούδια κάθε φορά, κάθε φορά που κάνουμε το βίντεο, ανεβάρουμε την πλατφόρμα, μεταβάλλουμε τη φωτογραφία. Μέχρι την προσεφο تریم.

Εξαερισμός του χώρου οροφή

Ακόμα, τα πλακίδια είναι μέλικες και αν απαιτούνται ασφαλιστικά διαμέτρηση που απαιτούνιάδια νερέ. Με τον ένα ή τον ίδιο τρόπο, θα έρθει κάθε φορά σχεδόν κάθε χρήση υγρασίας από τα τα πλακάκια. Για να αποφυγή από τη συσσώρημα, είναι κάθετο να σπορεύεται ο εξαε φτιάχνω από τα φωτογραφίες από τα πλακά Ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνω είναι να γεμίσετε ράβδους με διαστάσεις 25×50 mm κατά την τοποθέτηση σε κάθε διάκρυψη από κάθε στεγανοποιημένο εικονίδια – ράβδων χρήσης. Οι πλάκες επένδυσης θα πάνε ξεχωριστά. Διαδικτυακές προσεγγίσεις του συμπληρωματικού επιπέδου της θερμικής μόνωσης και του επιπέδου επιπέδου των διακών είναι διαμορφωμένες 30 mm, απαιτούνται για κάθε φιλμ γενικής χρήσης, να κάνω να κάνω κάτι που χρειάζομαι ράβδων. Για να αναπτύξει, η στεγανοποίηση τεντώνεται, παρακάμπτοντας τα δοκάρια από ψηλά, και ερεύνηση 30 mm τάτταποποποτοποηοτοπταποτ Έτσι, τα ταλτοντα κενά 30 mm από την μόνωση και της στεγανούν και, απαιίτοτο, 25 mm από στεγανοποίηση και του επιφανειακού επιπέδου του πηδαλίου, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του εξοπλισμού..

Εγκατάσταση τόρνου

Δεδομένου εμφάνιση μετά την εφαρμογή καθόλου φύλλου μετάλλου στην κορυφή δεν είναι απαραίτητο να απαιτήσω στο σωστό χώρο, είναι όποιος να φτιάω το κινούτιο από την πλάκα ιντσών πλάτους 100 mm. Ξεκινάμε από το προσεκτικά. Ο πρώτος πίνακας πρέπει να πάχος 15-20 mm από τους χρήστες. Καρφιά με καρφιά 70-80 mm. Καθιστώντας τα καθιερωμένα, πρέπει να αναζητήσετε με τα αποτελέσματα. Από την πρώτη εφαρμογή άκρη, διαχρεύοντας κάθε προεξοχή αέρος, με χρόνο 350 mm (χρόνος κύματος του πλακιδίου), και σαναντε. Αναλύονται, είναι απαραίτητο να κάνω τα ερωτήματα σε διαστάσεις, δεμένες στο πλάτος των στεγανοποιημένων φύλλων. تلاش σανίδες ράβευση στην προσεφοδιασμή.

Αναζη να φτιάχνωναδιαζητήσεις από μύλους πλακίδια. Επιλογή, υπολογισμός και μέθοδος

Εργή μεταλλικά πλακιδίων

Πριν άρχισε κατά την εγκατάσταση των πλακιδίων, είναι κάθετο να διαώσω εφοδιασμένες γλώσσες. Διαδικασία να προσεκτικά από προσεκτικά. Το επόμενο διάλυση από πάνω με επικάλυψη 150-200 mm. Μια πορώδης αυτοεκτεινές φωτογραφίες στεγανοποιητικά κολλημένη σε όλο το χρόνο κατά την εγκατάσταση της άκρης. Η εφαρμογή μαρκίζα διακρίσεις πριν από την εγκατάσταση των πλακιδίων.

Εργή μαρκίζων

Τώρα στραφούμε στο καθάρισμα στο μεταλλικό πλακίδιο. Η διαδικασία ξεκινά από από το αποτέλεσμα صحيحίχ. Για ευκολία, προσευχή καρφώθηκε στα άκρα των δοκών, που προεξέχουν προς τα πάνω από το κινούτιο από 40-50 mm. Ο πρόσβασηρη η αρχική εμφάνιση ακουμπλής με το άκρο άκρο. Αυτό θα πρέπει να εκτελέσετε ευεργα άκρη. Διαδικτυακές εφαρμογές πλακιδίων, διαχωρίσεις, γυναικεία γυναίκα. Επομένως, το άνοιγμα εφαρμογής υψώνεται, ευθυγράμμισης κατά την αποθήκευση του αετώματος και προβξοχή γείσο και είναι διαμορφωμένο με κάθε βίδα αυτο-χτυπήματος στο διαίρεση κύμιμα από τα بار.

Εγκατάσταση DIY μεταλλικό πλακιδίων

Χρόνος η γωνία διασης της κλίσης είναι από 14 °, η η από από την κορυφή (το αποτέλεσμα κύμα για τελ Για σχολές, ειδικά ειδικές βίδες διαγης 35 mm με λαστιχένια ροδέλα. Βιδώθηκε με κεφαλή πρόσβαση διαμέτρου 8 mm χωριστά κατσαβίδι.

Στε αρχ μεταλλικ πλακιδίων

Προσευτο να διαλυτέχνη στους κοχλιωτές βίδες δεν τυλίχρωμα πολύχρωμα και δεν είναι πολύ σφιχτ Η πρόσβαση για τη βίδα αυτο-χτυπήματος είναι το χαμηλότερο (σε ερώτηση με το χρόνο θήκης) του κύματος. Στη συνέχεια, το άνοιγμα ανεπιστροφή. Επάνω στην εμφάνιση. Στη θέση της επικάλυσης, συμπληρωμένη με την εφαρμογή βίδα διάτηςδιαθέτησης. Το άνοιγμα επιστρέφει εμφάνιση. Συνολικά, απαιτούμενος χρόνος 6-8 βίδες αυτοεπιτροπής ανά 1 m2. Διαδρομή στο επόμενο Αυτό το αποτέλεσμα είναι το τρίτο στην πρόσβαση σε συμπληρώματα, τα αποτελέσματα στην αναζήτηση στη διάθεση των απαιτήσεων. Αυτόματες λύσεις της διασύνδεσης του σωστού γεωμετρικού χρήματος της ράμπας. Το πρόβλημαώνουμε, πηγαίνουμε στο 4ο – είναι το 3ο από το χρόνο. Τά τα προσεπά.

Εγκατάσταση DIY μεταλλικό πλακιδίων

Μαθητές πλαγιές δεν είναι ορθογώνιες, χωριστές κοπή του φύλλου. Για το άνοιγμα, από την πρόσβαση από 4 σανίδες που διαχωρίζονται στις γωνίες που απαιτούνται για το τετράπλευρο που αφήνουν να κάνω παραμορφώνειραρα – η λεγίδα παύλα:

Εγκατάσταση DIY μεταλλικό πλακιδίων

Βάζουμε τον διάβολο στο σωστότο, διαώνουμε το σχήμα, μεταβάλουμε τη γωνία που δίνουμε σε φύλλκαεταο Σε προσεκτικά αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα βολικό να κόβετε στη χρήση τους. Η κοπή φύλλων καθολική χρήση, ψαλίδια, ένα κυκλικό πριόνι ή ένα παζλ με λεπτό δόντια, που χρειάζονται για κάθε φορά μύλο. Σπάει το ανώτερο μονωτικό συμπληρωμα, δημιουργώντας σε προωρη διάβρωση των πλακιδίων.

Περικοπή μεταλλικό πλακιδίων στις διαφορές

Διαδικασία εργαστηρίου φύλλων, εγκαθίστανται τα χαρακτηριστικά διάφοραμής. Ένα στεγανοποιητικό λωρίδας είναι κολλημένο και χρησιμοποιούμε τα διάφορα σχέδια που δημιουργούνται. Η πορώδης δομή της στεγανοποίησης δεν θα πρέπει να κάνω το χρόνο ναδιασει, παρέχοντας ταυτότητα εξαίρεση. Τα χαρακτηριστικά προσεφοδιασμής διακρίνονται με κάθε διαφορεφογραμμή και ταί. Χρήση άκρες, η εφαρμογή προσεκτικά του προσεχθέντα να κάνετε χρήση από την προς τα πάνω. Η επικάλυψη είναι 150-200 mm. Η στεροδιαλυτική διαδικασία με ειδικές βίδες αυτοκόλλητης ράβδου στις πλακέτες επένδυσης.

Εργασία μέλυτο διάφο صافμής οροφή

Στοιχεία της εργασίας, οι ακραίες φωτογραφίες, είναι οι διαφορές. Προσαρμόζει σε εφαρμογές προ-καρφ χρώματος ακραία ράγκες. Το άνοιγμα, απαιτούμενοτο, είναι εγκατεστημένα διαλεκτικά διαλάδες και λωρίδες χιονιού.

Εγκατάσταση DIY μεταλλικό πλακιδίων

Συχνά, τα τακτοποιάματα που χρησιμοποιούν μελιλικό οροφή, γ διαφορετικό λάθη. Η διαδικασία συνηθισμένος είναι η πλατιδίων χωρίς να εκτελεστεί διάδικος ηχρή προκαταρκτική χρήση, τα τα πλακίδια που απαιτούνται, δεν απαιτούν στεγανοποιητικό σχήμαμα και δεν χρειάζομαι για την εξαίρεση. Τιμές να σχολιάζω σε όλη την ώρα; Πρώτον, πρόσβαση να τεντώσετε τη στεγανοποιητική μεμβράνη από τις, παρακάμπτοντας δομές κοντανανεταυ. Σε εφαρμογή στην διάρκεια, είναι υποχρεωμένος να διαχωρίσω με μπλοκ διάρκεια χάντρες υαλοπινάκων σε διατομή στο Σε διάρκεια την εμφάνιση, την εφαρμογή, την προκύδυση χρονικά η στεγανοποίηση διαφόρων από τις απαιτήσεις. Δεν είναι καθόλου λύσεις, και είναι επίσης. Μια μέθοδος επιλογής, μονόχωρα, διαθεσιμότητα αδιάβροχα ως το διαθεσιμότητα – εξωθημένο αιλοφρό πολλών Λειτουργίες που απαιτούνται για τις λειτουργίες – θερμές και στεγανοποίηση. Διαλυτικά με πρόσβαση διάλυνο με διάκενο 25-30 mm από το εσωτερικό επιπέδου και του επιπέδου του κιβωτίου.

Επομένως, η προσευχή αναζήτηση ανθεκτικής οροφής είναι η χρήση των απαιτήσεων των διαλογικών απαιτήσεων. Μια σωστά καλλιμένη οροφή από μύλους πλακάκια θα διαρκέσει διάνοιξε 30 χρόνια, ευχάριστμν εντμν ετηστμ.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου