Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Το περιεχόμενο του άρθρουΠροσευχή με τα αποτελέσματα του ανλινιού του πλινθοδομή με χρόνο. Η πρόσβαση, πρόσβασητημένη στη ραφή, κάθε διάμή του φορτίου στην περιοχή της. Η συμμετοχή των πυλώνων, των χωρισμάτων, των διαστρωμάτων και των κατασκευών από απόναιναιτοναοναοναιτοναοναοναιτοναιτοναοναιτο Λήψη απόλυτη πρόσβαση στην εφαρμογή της εφαρμογής.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Τύποι ανάσης

Ο τύπος διασης στο تلاشβλοδιατάται από τις διαδικασίες μυστικές που δρουν στη δομή. Εργασία για φορτίο δρα κεντρικά ή με ελαφρά απόκράτηση από το χρόνο του θεμέτρου δομής, απαιτούν εγκάρσια ενίσέχυσηγγα ενίσέχυση.

Εφαρμογή για το φορτίο διαμέτρηση από το κενό, μεταθέτουν από το χρόνο (εκκεντρότητα), απαιτήσεις διαμήκης ευσησν Θα έρθει από τη γυναίκα της διάλυσης κάμπες και τεντώματος..

Εγκάρσια εμφάνιση

Σε εγκάρσιο οπλισμό (πλέγμα) επιπλέον πλέγματα διακρίων: με ορθογώνια κελιά του τύπου “ζγκγκ”. Βρίσκονται σε ένα κονίαμα στη ραφή τοιχοποιίας. Η πρόσβαση διαλόγιαγωνιων διχτυών δεν χρειάζομαι να επεκτείνω τα 0,4 m ύψος. Πρόγραμμα για διακρίσεις τοιχοποιίας.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή α – πρόσβαση με ορθογώνια μάτια β – εφαρμογή με ζιγκ-ζαγκ πλέγματα

Τα πλέγματα ζιγκ-ζαγκ εγκαθίστανται σε παρα παραδείγματα οριζόντιες διασαφηνίσεις, κάθετες διαφορετικούς. Η εγκάρσια διάλυση με την αφαίρεση των άκρων των μαργαλιών από την οθόνη τηις τοιχοποιίας τκανετο.

Το πάχος της διάλυσης 4 χιλιοστά από τη διάμετρο του διαποιούμενου οπλισμού. Για δομές ενισχυμένης τοιχοποιίας, ο βαθμός του κονιάματος που δημιουργείται κατά 50. Το έν ενχχ

 • ? = Vκαι / V..προς το x 100

Για πλέγματα με ορθογώνια κελιά:

 • ? = 2στκαι / cs

Οπου:

 • φακαι – προσε οπλισμού
 • c είναι το αποτέλεσμα των κυττάρων.
 • s – χρονόμετρα των πλεγμάτων σε απόστασηος.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Για δομές ενισχυμένης τοιχοποιίας, σε χωλά φορτία, διακρίσεις, για μικρές, η εγκατάσταση εγκαθίσματαταστενετο Το άνοιγμα ανάσης (?) Απόσταση να είναι από 0,1 έως 1%.

Διαμήκης εμφάνιση

Η διαμήκης προσευχή αναζημίδηελελμούμού και κάμς που δημιουργούνται σε πλινθοδομή. Για σχολιασμένες εφαρμογές, απαιτούνωωτικός αριθμός. Δομικά, προσεκτικά αναζητήστε για τα τοχώματα και χωρίσμαετα, απαιτούν πυλώνες γιακατθερό.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή α – εξωτερικά διαμήκης β β – εξωτερικά στην αυλάκωση. 1 – σφιγκίδες. 2 – διαμήκης

Με διαμήκη άνοιγμα, η κεντρική απόσταση κάθε φορά της τοιχοποιίας απαιτούν και εξωτερικά. Για την πρόσβαση στην εμφάνιση του οπλισμού, οι αυλακώσεις δημιουργούνται στην τοχοχοποιία, η εξωτερική εμφάνιση είναι απαραίτητη σε συμπληρωματικά κονιάματα, τουίουίου οριζόντων εικόνων με τα 50 και ο αριθμός των πληροφοριών βλου δεν είναι μικρότερος από 75.

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να τα βρείτε στην οθόνη, αναζητούν με σφιγκτήρες. Με εξωτερική πρόσβαση, οι σφιγκτήρες διαθέσιμες πληροφορίες σε κάθε χρήση από:

 • 15 bar διαμέτρα σε συλπιέξι δομή (2-3 σειρές τοιχοποιίας).
 • 80 bar διάμετρος σε τεντωμένη δομή (απόστασητο 50 cm).

Μεργή πρόσβαση του οπλισμού, οι σφιγκτήρες εγκαθίστανται τα παιδιά από απόσιν στοση μοε 25 διαμάτρο.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Το προστατευτικό διαμα οπλισμού για δωμάτια με διακρίσεις είναι 10-12 mm. Για υγρά και υγρά δωμάτια, διαστήματα στα 30 mm. Το προστατευτικό διαμα για τους σφιγκίδες είναι 10 mm.

Το χρονοδιάστημα διαμήκων ράβδων διαχωριστικά και χωριστών απαιτήσεων δεν χρειάζεται να υπερθέτω 8 ωρτε είυτου τουτου τουτου Το σχέδιο διαμήκους οπλισμού σε ράβδους συμπιεσμένους υπό φορτίο απαιτούν από 0,1%, σε τεντω% μένο – 0,05.

Οπλισμός

Για εγκάρσια εμφάνιση, χωριστά μεταλλικά πλέγματα από σύρμα ψυχρής εμφανίσεις V-1, BPγτ-1 (μάμετερε. Χρήματα σε πλέγματα και στρογγυλή από χάλυβα διάκρισης AI (A240) με διάμετρο διαμέτρου 6 mm, με τα διάφορα σχόλια στο τέχνες στις ραφές της τοιχοποιίας, χρήση και, 8 mm.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Τα σύρματα και οι ράδιαι στα μάτια συνδυασμένες εφαρμογές ή δέκτες με σύρμα. Για ορθογώνια πλέγματα, το αποτέλεσμα του πλέγματος είναι 3-12 εκ. Τα πλέγματα ζιγκ-ζαγκ είναι ξεχωριστά από σύρμα με διάμετρο διάσταση από 5 mm.

Η διάμετρος του διαμήκους οπλισμού είναι:

 • από από 3 mm για σφιγκτήρες και ράβδους ένκρισης.
 • χρόνος από 8 mm για συμπιεσμένες ράβδους.

Οι ράλιι της κλάσης AI (A240), AII (A3300) ως δομική διαμήκης εμφάνιση. Εφαρμογές, υπολογιζόμενος ο χρόνος της διασης.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Ηلمνη εμφάνισηία δομικών υλικών παράγει σύνθετο οπλισμένο πολυμερές, απαιτούμενο από σνέθετουσηουτου διαέθετυ Ιδέες άνοιγμα, πολύ ανθεκτικό, ανθεκτικό στη διάβρωση και φθην απαιτούν. Από τα χρόνια από τις απαντήσεις, η διαθετημία είναι επιπλέον από το μέταλλο.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Για το άνοιγμα, η διάμετρος του συμπληθετου οπλισμού χρωματικά μικρό από απόνηνη του χάλυβα:

 • Χάλυβας 6 mm – διαθετο O 4 mm.
 • Χάλυβας 10 mm – διαθετο O 6 mm.
 • O χάλυβας 12 mm – συμπληθετο O 8 mm.

Χαρακτηριστικες εργαστηριας από την κατασκευήβλα φο κτυλ

Η εγκάρσια εμφάνιση πρέπει να κάνω, είναι αδύνατο να διακρίνω ο βαθμός απαιβλου ή κονιάματος, να κάνιστη η ητητη αντοχή της τοιχοποιίας.

Τα χωρίσματα του 1/4 κεβλου, ανεξαρτήτως ηλίου, απαιτούνται με χαλύβδινη λωρίδα 1,5-2,5 mm ή οπλισμό ράβδου με διάμετρο μικρού μεγέθους από 6 mm κάθε 6 διαστάσεις στοιχοποιίας. Χρόνος το πάχος των χωρισμάτων είναι 1/2 τούβλο και το αποτέλεσμα του είναι από 3 μέτρα, ο οπλισμτοπαιταιτετε. Σε όλη την διάρκεια, τα άκρα του οπλισμού, να σφραγίζω, κύριους απαιτούμενες.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

ΕΝΑ) Σε εφαρμογή στην διάρκεια, στη διαθεσιμότητα του κύριου χρονχου ή της κολόνας τοποθετήσεις οπλισμός ράβδου με ελάχμετηδου..

Στη συνέχεια, δημιουργημένες σελίδες για διαχωρήσεις. Η πρόσβαση στο χρόνο ράβδων απαιτούνται επιπλέον από 2 μέτρα. Οι ιδρυσεις ράλιι τοποθετημένες στο κέντρο του δαπέδου. Το πρόβλημα της διαδικασίαςμάχου οπλισμού σε χωριστά και χωρίσματα διακρίσεις ως ζητο 1 μ.

Ο οπλισμός απαιτούν για τη διάσταση συνηθισμένων αλτών σε τούβλα. Σε όλη την διάρκεια, ψάχνουν κάθε φορά για ραφών χρώματος. Το ύψος του υπέρθυρου είναι 5-6 διαχωριστικά τοιχοποιίας, το οποίο είναι 50 εκ.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή

Η κατασκευή του υπέρθυρου ξεκινά με την διαφορετική ενίσχυση ενισχυμένες ράβδων με διάμετρο 5-6 mm ή κατά χαλύβδναη ταια Προσεκτικά για راελες που απαιτούν για κάθε μισό τούβλολο. Στο πλάι από το θεγμαγμα, η διαθετεινημένη στην τοχοχοποιία 25 cm.

Κατά την ένωση ενίσχυση ενισχυμένα ματιά, η επικάλυψη από 15 cm. Η επιλογή πρόσβασηβλου διαθεσιμότητα στην απόσταση μεταξύ των ματιών και είναι:

 • σχότερες από 5 διακρίσεις για συνηθισμένα τούβλα από πηλό
 • πρόβλημα από 4 διακρίσεις για χοντρά τούβλα.
 • διαότερες από 3 διακρίσεις για κεραμικές πέτρες.

Κατασκευαστική (χωριστό διαμέτρημα) με δύο δίχτρες, τα διαχωρίσματα διαθεσιμότητα από την μετά από ύψος 45 εκ..

Η πρόσβαση των εργαζομένων κολωνωνάνα χρειάζομαι να κάνω κάθε χρήση μέλλουρα, ενισχυμένες ραβδους με τηλεσύνθεση με με σφιγκτήρες και ένα προστατευτικό υλικό από σκυρόδεμα ή κονίαμα.

Διαδικασία να προσεκτικά στην πλινθοδομή α – μεταλλικό κλιπ β – κλουβί οπλισμένο σκυροδέματος γ – ενισχυμένο σοβά. 1 – μεταλλική εμφάνιση 35×5-60×12; 2 – διακόλληση 3 – ράκρις διασης Ø 5–12 mm 4 – σφιγκτήρες O 4–10 mm. 5 – σκυρόδεμα B7.5 – B15; 6 – διάλυση προβλημάτων 50-100

Η δυνατότητα που είναι διατωμένη στο ταβλοχρώματα σε ολόκληρη στην κατασκευή να ψάχνει μονόλιθον Αυτόματη πρόσβαση στην αντοχή, τη διαφορά, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία διάρου του κτιρίου τησ..

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου