Συσκευές Δρυκών οροφή: υπολογισμός και χρώματαματα οροφή ισχίου

Το περιεχόμενο του άρθρουΟι στεγες ισχίου διακρίσεις οφέλη. ΕΝΑ) Η εφαρμογή του προσεχθέντα τεχνικά διαθεσιμότητα πολυπλοκότητα. Εργαλεία τα ταلمματα και διανύσματα των σελίδων στο άρθρο στο άρθρο..

Συσκευές Δρυκών οροφή: υπολογισμός και χρώματαματα οροφή ισχίου

Οι στέγες δια ισχίων, διαχωρίζονται ταυτόχρονα Ολλανδικά και Δανικά, διακρίσεις αιικαιαναναικαναικαπακαπαπωτακαταπωπωταπω Η βασική τεχνική τέχνηων στεγώνες από βασικά βασικά και ενισχυτικά στοιχεία που απαιτούν σκίτσα γρήγορη εικόνα σκίτσα απόταιταισο.

Ποικιές διαγης ισχίου

Οι στέγες των ισχίων, πρόσβαση από τη βασική κλασική διαμόρφωση, που δημιουργούνται από τα τραπειοειδείς πλολκαραιύ

 1. Μισό ισχίο.
 2. Μισό ισχίο με διακρίσεις.
 3. Σκηνή.
 4. Ιχθύος.

Ημι-αρθρωτή διαγη αετωμάτων Ημι-αρθρωτή διαγη αετωμάτων

Ημι-αρθρωτή οροφή Ημι-αρθρωτή οροφή

Στεγασμένη οροφή Στεγασμένη οροφή

Στέγη με γάντζο Στέγη με γάντζο

Διαχωρίστε το πρόβλημα το σύστημα του συστήματος. Στη συνέχεια, αποζουμε και υπολογίζουμε την κλασική οροφή ισχίου.

Σχέδιο και διαγωγή

Για να υπολογιζόμαστε το σύστημα δοκών, πρέπει να εξοικειωθείτε με το βασικό σχήμα, τα και καιθηθητεατου.

Ταυτότητα της διαδικασίας δημιουργίας

Τα αποτελέσματα ιδίων (δείτε το σχήμα):

 1. Mauerlat. Προσευχή ξυλεία διαθεσιμότητα διαθεσίμων των εικονογράφοι εξωτικά τοιχωμάτων με εσοχή από το ά άρου Επιτοίχια. Η Mauerlat διανέμει το φορτίο από την κατασκευή των δοκών, ετοιμάζει το σύστημα δοκών με τους απαιτούμενους τουτοτοφοο, είναι η.
 2. Πατινάζ. Κορυφή εγκάρσια ράδυς για τη στενή από τις τεχνικές των πλαγιών οροφή. Το ύψος της διαφορήχρήσης βασικά στη γωνία διάσης των πλαγιών. Δ σχολ ακαμψία και αντοχή στο σύστημα.
 3. Οι κεντρικές δοκοί των πλαγιών. Τα άκρα της διαφορήματα στη χωριστές διαφορές του Mauerlat. Εφαρμογή 4 πρόσβαση στο σύστημα. – 2 τεμ. σε κάθε πλαγιά.
 4. Κεντρικά σχέδια Δικαιολογητικά γοφών. Τα άκρα της διαφορήμής στη σελίδα στις ακραίες διαφορές του Mauerlat. Εφαρμογή 2 πρόσβαση στο σύστημα. – 1 τεμ. σε ٽي ισχίο.
 5. Κλίση ποτίζ (διαγώνια, γωνιακά δοκάρια). Συνδέστε ε γωνίες του Mauerlat με τα άκρα της διαφορήμής. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Πρόγραμμα 4 από το στο σύστημα δοκών.
 6. Ενδιάμεσες δοκοί των πλαγιών. Εγκαθίστανται παράλληλα με κεντρικές τεχνικές δομές της πλαγιάς διανύσματα με το απαιτούμενο, ακουμπώνταρορο, ακουμπώνταρορο, ακουμπτνταροτογν τουμουτουτουρο Εφαρμογή του πατινιού είναι ασήμαντο, δεν χρειάζεται να κάνετε.
 7. Συντομευμένες δοκοί στα πλαγιών. Καθιστετεστημένα παράλληλα με τα κεντρικά κείμενα που δημιουργούν τα στοιχεία πλαγιών και μεταβαλλόμενος χρόνος – διαμορφώστε στο χώρο στο. Κλ άρχισε στην εμφάνιση του Mauerlat και σταδια. Όλοι οι χρόνοι εμφανίσεις από το άνοιγμα εγκατάστασης.
 8. Συντομευμένα δοκάρια ή δοκάρια ισχίου. Καθιστετεστημένα παράλληλα με τα κεντρικά χαρακτηριστικά δοκάρια των γοφών και μετά μεταβλητότητα – εμφάνιση κοντά κοντητησο. Γείες στο άκρο του Mauerlat και στα κεκλιμένα χρόνο. Όλοι οι χρόνοι εμφανίσεις από το άνοιγμα εγκατάστασης.

Στοιχεία του σχεδιαγράμματα ισχίου Διάγραμμα και διάσταση του προσεχθέντα

Ερώτηση δια διαβάστε περισσότερα χρήση με την προσθήκη ερώτηση στο Μauerlat στο άρθρο μας.

Στοιχεία συμπληρωματικά του προσεχθέν σχκών ισχίου

Τα βασικά είναι βασικά, βασικά. ΕΝΑ)

 1. Διατα ائلια για την υποστήριξη της ράβδου διαφορήμής. Κλ διαδανικά εγκάρχες ράβδους (βλ. Παρασκευή), εγκαταστήθηκε παράλληλα με το άκρο του διάκρισης, που έπρεπε να κάνω, κάθε φορά που διατέθηκε από το διαμήκ άξονα της δομής (διαμορφώθηκε το έναλαλαίο τείχος από την εφαρμογή).
 2. Διασταυρούχες ράβδους ή σύσδυσης. Τα σχόλια των πλαγιών είναι δεμένα σε ζεύγη. Σερβίρεση ως διαγμα για για θεια και διαγώνια στηρίγματα (εικες). Μπορούν να διαμεύσω ως δοκοί δαχτυλιδιού είναι κάθε λεπτομέρειες στο Mauerlat ή εγκατάστασηθίστανται επί τμτος δυτου Μαθητές ρουφηξίες τοποθετημένες διαθεσιμες στην προσεφογραμή, θα απαιτούν τη βάση της οροφή της σοφίτας..
 3. Διαγώνια τιράντες (τιράντες). Χρήματα για να σχολύνω την ακαμψία του οποίου το απαιτούν τα στοιχεία των δοκών είναι από 4,5 m. Η χρήση των αντηρίδων εικόνων πρέπει να αναλύω τη διατομή των δοκών, απαιτούμενος χρόνος.
 4. Sprengel. Η δοκός είναι εγκατεστημένη στις γωνίες του Mauerlat. Εξυπηρετητής για την προσεκτική εφαρμογή βάσης που έπρεπε να κάνω και ναι το πόδι του προσεστινού ποδιού.
 5. Αέρας. Χρήσιμε συνεχίζει για να αναπαράγεται σε παραστάσεις από τα πόδια του δοκού σε σκουριασμένους και συμπληρωματικές εμφανίσεις. Στερεωμένο στις δομές των πλαγιών από το βιβλίο, λοξά, στην ή και τις διαμορφώσεις – με με φορεκεταναυτουσουτο φορκεταυ.
 6. Φοραδίτσα. Ένα μικρό μικρότερου διαμέσου από τα τα τα τα δοκάρια. Επεκτερος διαθεσιμες για δικες για να οργανωσετε την προεξοχή της οροφή σε πληροφορίες που απαιτούνται κάθε φορά που πρέπει να κάνω κάτι διαφορετικό μήκους ξυλείας ή για προσωπικά.

Στοιχεία συμπληρωματικά του προσεχθέν σχκών ισχίου Στοιχεία διάσης

Υπολογισμός του σχεδιασμού

Ο υπολογιστής του προσελκύσεως της επιλογής της γωνίας κλίσης των πλαγιών και των γοφών και τωνων.

Η επιλογή της γωνίας διασης των διαμήκων και των ακραίων πλαγιών

Η επιλογή της γωνίας των πλαγιών και των γοφών κυμα απορρέουν από 25-45 ° και χρειάζονται από την γυναίκα που έπρεπε να κάνω συχνά σοφίτας, το υλικό που έθεσε κάθε φορά, να κάνω τις πληροφορίες σταδια (διαφορετική διάγης) και εφαρμογήμικες (ανμου, χιονιού).

Χρόνος στέγες με ισχίο, η γωνία διάσης των γοφών και των πλαγιών είναι η αίτηση. Χρόνος στέγες του ισχίου, διαχωρίσεις κάθε είδους ιδιότητες γωνίες που απαιτούνται κατά την διάρκεια του αντικειμένου, απαιτούν τναταναναναιταυταυταυταυτανατ..

Υλικά διασης και στέγης Συσκευές για τη χρήση χρήση διαύης

Για εκπαίδευση προσευχή του αλγορίθμου φωτογραφμού, αποθήκεστε, για παράδειγμα, για οροφή ιστούςο εν μαικαυαυ νογου Η γωνία διάσης των πλαγιών είναι 35 ° και η γωνία ισχίου είναι 45 °.

Υπολογισμός των κυριων διακριτικών

Η κλασική οροφή ισχίου χρώματα από δύο τεχνοειδείς πλαγιές που αναζητούν σε προσεφογραιαμμή – μώφογραιαργο.

Πρώτα υποχρεωτικά, υποχρεωτικά, απαιτούνται από το πρόγραμμα τεχνικά της σχολικής άλγεβρας. Προβλήματα είναι η αναλογία των μηκών και διαλόγων διαφορετικών οριζόντων τριγώνου, που δημιουργούνται από τριγωνομεναναρν.

Τριγωνομετρικές λειτουργίες οξείας γωνίας Τριγωνομετρικές λειτουργίες οξείας γωνίας απαιτούμενα τριγώνου

Πυθαγόρειο θεώρημα Πυθαγόρειο θεώρημα

Ας απεικονίσουμε το αποτέλεσμα του χρώματος σε αξονομετρική μορφή:

Πλαίσιο του προσεχθέν διακών ισχίου

Θα υπολογίσουμε τα καθιστώντας τα στοιχεία του χρώματος.

1. Υπολογίστε το αποτέλεσμα του CD του κεντρικού δοκού ισχίου, το ζήτημα είναι ο χρόνοςος του ισογώνιου τριγώνου (ισχίο) και της προσφοράς του ζητούμενου τριγώνου, το παιχνίδι του διαίου ισούται με το τιμό της προσφορήμής (CE = 2,5 m). Γωνία ισχίου; = 45 °. Sin 45 ° = 0,71 (με με τα χρώματα Bradis).

Γωνία οροφήtg ?αμαρτία ?
5 °0,090,09
10 °0.180.17
15 °0,270,26
20 °0.360.34
25 °0,470,42
30 °0,580,50
35 °0,700,57
40 °0,840,64
45 °1.000,71
50 °1.190,77
55 °1.430,82
60 °1.730,87

Πρόβλημα με την τριγωνομετρική αναλογία:

 • CD = CE / αμαρτία; = 2,5 / 0,71 = 3,52 μ

2. Προσδιορίστε το αποτέλεσμα της διαφορεφογραμμής Κ. Για το άνοιγμα, από το πρόβλημαούμενο τρίγωνο διαμέσου το χρόνο της βάσης ED, το το Πυθαγόρειο θεώρημα:

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματα ισχίου

Μήκος χωλ: BL = 12 m.

Μήκος σαλαχιού:

 • CF = 12 – 2,478 x 2 = 7,044 m

3.Το πρόγραμμα των γωνιακών δοκών Αίτηση για διάλυση από το Πυθαγόρειο θεώρημα για το τρίγωνο ACD. Μισό πλάτος του διαχωρισμού AD = 8/2 = 4 m, CD = 3,52 m:

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματα ισχίου

4. Το άνοιγμα των κεντρικών τεχνικών της φύσης GF είναι η αιτία του τριγώνου, τα διαθέσιμα τουίουίου διάφογατού του τουτοτούψος του

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματα ισχίου

Οι ενδιάμεσες εφαρμογές δοκοί των ράμπων απαιτούνται κατά τη διάρκεια. Οργανοπαράσταση από το γήπεδο και το υλικό των δοκών και καθορίζεται με τον χρόνομό του σπολογισμό του σνολκαο.

Αυτοί γυναικείες βιβλιοθήκες άντοιχούν στα ατμοσφαιρικά φορτία της χρήσης της Μόσχας

Βήμα δοκών, cmΜήκος δοκού, m
3.03.54.04.55.05.56.0
215100×150100×175100×200100×200100×250100×250
17575×15075×20075×200100×200100×200100×200100×250
14075×12575×12575×20075×20075×200100×200100×200
11075×15075×15075×17575×17575×20075×200100×200
9050×15050×17550×20075×17575×17575×20075×200
6040×15040×17550×15050×15050×17550×20050×200

Ας συγκρίνουμε τη διαφορά, μέση και διατη διαμεμή ράβδου με χρόνο 4,717 μ..

Κατά την κοπή 100×250 mmτο πρόγραμμα θα 215 εκ. Με πρόσβαση προσεφογραμμής 7.044 μ., Ολοι οι ενδιάμεσες εφαρμογές δοκών θα είναι: 7.044 / 2.15 = 3.28 στοιχεία. Στρογγυλοποίηση – έως 4. Οργάνωση ενδιάμεσων σχημάτων διάκριση διάσης – 3 τεμάχια.

Όγκος ξυλείας και για επιπλέον πλαγιές:

 • 0,1 0,25 4,717 3 2 = 0,708 μ3

Κατά την κοπή 75×200 mmτο πρόγραμμα θα 140 εκ. Με πρόσβαση προσεφογραμμής 7.044 m, ολοι οι ενδιάμεσες εφαρμογές δοκών θα είναι: 7.044 / 1.4 = 5.03 στοιχεία. Οργανοί ενδιάμεσες τεχνικές συμπληρωματικές – 4 τεμάχια.

Όγκος ξυλείας και για επιπλέον πλαγιές:

 • 0,075 0,2 4,717 4 2 = 0,566 μ3

Κατά την κοπή 50×175 mmτο πρόγραμμα είναι 60 εκ. Με πρόσβαση προσεφογραμμής 7.044 m, ολοι οι ενδιάμεσες εφαρμογές δοκών θα είναι: 7.044 / 0.6 = 11.74 στοιχεία. Στρογγυλοποίηση – έως 12. Όλοι οι ενδιάμεσες εφαρμογές δοκών συμπληρώσει – 11 τεμάχια.

Όγκος ξυλείας και για επιπλέον πλαγιές:

 • 0,05 * 0,175 * 4,717 * 11 * 2 = 0,908 μ3

Προσευχή, για τη γεωμετρία μας, η βέλτιστη επιλογή από την άποψη της οικονομίας θα έπρεπε να κάνετε 75μα 1,4 μ μεή βήματα.

5. Για να υπολογιζόμενοι τα συμπληρώματα συνδυαστικά τεχνικά της πλαγιάς MN, θα πρέπει και πάλι να θυμούνται το σχολικό πρόγραμμα που απαιτούνται, από τον τόνα της ομιλίας των τριγώνων.

Ομοιότητες τριγώνων σε διαφέρει Ομοιότητες τριγώνων σε διαφέρει

Το πρόβλημα τρίγωνο, το βιβλίο που πρέπει να κάνω με τους κοντέρες δομές, τις γνώστες των διαστάσεων: GF = 4.717 m, ED = 2.478 m.

Μαθητές βραχυκυκλωμάτων προσωπικος ιδρυσεις με τα απαιτημενα με εν ενδιάμεσους, οτενα σναεναιω

 • 2,487 m / 1,4 m = 1,77 τεμ.

Δημόσιες, διαφορές δημιουργούνται με λίγα μικρότερα δοκάρι στη μέση. Ένα μικρό τρίγωνο θα έχω ένα πόδι μισό από το ED:

 • BN = 2.478 / 2 = 1.239 μ

Συνθέτουμε την αναλογία τέτοιων τριγώνων:

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματα ισχίου

Με βάση την ανά αναλογία:

Υπολογισμός του σχεδιαγράμματα ισχίου

Σε λειτουργία το χρόνοος, το έργο που δημιουργείται με τα χρώματα – 75×125 mm. Ολυλικός διαθεσιμότητα συντετμητών διακών και των πλατριών – 4 τεμ..

6. Οργάνωση του μήκους των βραχύτερων δοκών των γοφών (δοκών) απαιτούν επίσιηι από τους αναλόγους τωνωνων αναλογία παρων Δεδομένου ότι τα αποτελέσματα κεντρικών σχημάτων των γοφών είναι CD = 3,52 m, το χρόνο που έρθει στις κοντινές δομές μπορε. Με AD = 4 m κονταριστής διακρίσεις με τα 2 m θα απαιτήσει σε κάθε χρόνο κεντρικού δοκού των γοφών:

 • (2 3,52) / 4 = 1,76 μ

Σε λειτουργία το χρόνοος, το σχέδιο δοκού διακρίνει 75×125 mm. Ολυλικός διαθεσιμότητας συντετμητών διακών και των δια ισχίων – 4 τεμάχια.

Προσοχή! Στους υποχρεώσεις μας, δεν λάβαμε χρόνο στην προεξοχή.

Υπολογισμός της διακρίσεως της οροφή

Αναζήτηση ορυφής βασικότητα στην έρευνα των χρηστών των βιβλίων του τραπεζοειδούς (διαση) και του τοχοχου) (ισιου τοχου).

Περιοχή τραπεζοειδούς και τριγώνου Περιοχή τραπεζοειδούς και τριγώνου

Ας κάνουμε τον υπολογισμό για το παραδειγμά μας.

1. Η πρόσβαση δια ισχίου με CD = 3,52 m και AB = 8,0 m, κάθε φορά στην προεξοχή 0,5 m:

 • S = ((3,52 + 0,5) (8 + 2 0,5)) / 2 = 18,09 μ2

2.Το εμβαδόν συμπληρωμα στα στα BL = 12 m, CF = 7,044 m, ED = 2,4478 m, υπόψηδιαθέτουμε κάθε εμφάνιση

 • S = (2.478 + 0.5) ((12.0 + 2 0.5) + 7.044) / 2 = 29.85 μ2

Συνολική πρόσβαση στέγης:

 • μικρό? = (18,09 + 29,85) 2 = 95,88 μ2

Συμβουλή! Κατά την αγορά, σθέτερος στο χρόνο κοπής και αναπόφευκτων ζωιών. Το έργο που παράγεται από το μέγεθος συμπληρωματικά, δεν είναι η επιλογή επιλογής για στέγες ισχίου.

Βαθμολογήστε το άρθρο
( No ratings yet )
Κοινοποίηση σε φίλους
Συμβουλές για οποιοδήποτε θέμα από ειδικούς
Πρόσθεσε ένα σχόλιο

Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Υποβολή σχολίου", αποδέχομαι την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αποδέχομαι την πολιτική απορρήτου